Harmonogram rekrutacji na kierunek lekarski na rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne

18.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów ze „starą maturą”

2.05 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski

7.06 – 14.06 egzaminy z biologii (7.06.), chemii (10.06.) lub fizyki (14.06.) dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski

3.05 – początek rejestracji kandydatów z „nową maturą”

9.07 – ostatni dzień rejestracji dla kandydatów z „nową maturą” i ostatni dzień wpłacania opłaty administracyjnej

13.07 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia, pozostających w rezerwie i niezakwalifikowanych z powodu wyników matur poniżej progu podanego w Uchwale rekrutacyjnej (100 punktów).

Wszyscy kandydaci zaliczeni do grupy „zakwalifikowani do przyjęcia” i „pozostający w rezerwie” muszą złożyć w  komisji rekrutacyjnej komplet dokumentów w terminie od 15.07. do 20.07. Zakwalifikowani do przyjęcia muszą dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości, a pozostający w rezerwie mogą złożyć zamiennie potwierdzoną przez komisję kserokopię tego świadectwa. Niezłożenie dokumentów w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów w UO.  Jeżeli w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci pozostający w rezerwie zostaną zakwalifikowani do przyjęcia na studia na miejsca uwolnione przez rezygnujących z podjęcia studiów na UO, to muszą wtedy dostarczyć oryginał świadectwa, o ile wcześniej tego nie zrobili.

15.07 – rozpoczęcie przyjmowania dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

W dniach od 15.07 do 20.07  komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w sobotę.

20 .07. godz. 12.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów  (dotyczy też dokumentów nadesłanych pocztą!).

22.07. – ogłoszenie listy przyjętych i drugiej listy rankingowej: kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia i pozostający w rezerwie. Lista będzie zawierała nazwiska tylko tych kandydatów, którzy złożyli w terminie dokumenty. Termin składania oryginałów świadectw dojrzałości przez zakwalifikowanych do przyjęcia: od 22.07. do 25.07. Jeżeli kandydat złożył oryginał świadectwa dojrzałości w pierwszym terminie kwalifikacji, powinien przekazać komisji rekrutacyjnej potwierdzenie chęci podjęcia studiów w UO. Lista dodatkowo przyjętych będzie ogłoszona 26.07.

10.09. – termin ogłoszenia trzeciej listy rankingowej i listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

od 10.09. do 13.09. –  termin złożenia oryginałów świadectw dojrzałości i deklaracji podjęcia studiów w UO przez kandydatów, którzy wcześniej złożyli oryginały świadectw.

30.09 i 7.10. – rezerwowe terminy dodatkowej rekrutacji, ogłoszonej w przypadku pojawienia się wolnych miejsc.

Uwaga.

  1. Kandydaci, którzy w wyniku odwołania otrzymali pozytywną korektę wyników maturalnych, muszą natychmiast przedstawić komisji rekrutacyjnej odpowiednie zaświadczenie z podaniem
    o uwzględnienie korekty w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Wyniki będą uwzględniane w listach rankingowych, jeżeli zostaną dostarczone komisji najpóźniej w przeddzień ogłoszenia kolejnych list.
  2. Oryginały świadectw dojrzałości zostaną studentom oddane przez dziekanat na początku listopada 2019 roku. Jeżeli kandydat chce odebrać oryginał świadectwa dojrzałości przed tym terminem, to musi podpisać oświadczenie o rezygnacji ze studiów w UO i potwierdzić odbiór dokumentu.
  1. Studia niestacjonarne

18.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

2.05 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski

7.06 – 14.06 egzaminy z biologii (7.06.), chemii (10.06.) lub fizyki (14.06.) dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski

29.07 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „nowej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i termin wpłaty opłaty administracyjnej

31.07 – ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia i rezerwowych

od 31.07 do 5.08 –  przyjmowanie dokumentów przez komisję rekrutacyjną. W dni powszednie  komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00  oraz od 9.00 do 12.00 w sobotę.

5.08. godz. 12.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów  (dotyczy też przesłanych pocztą!). przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz rezerwowych, reflektujących na miejsca uwolnione przez zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy rezygnują z podjęcia studiów na UO. Zakwalifikowani do przyjęcia muszą dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości, a pozostający w rezerwie mogą złożyć zamiennie potwierdzoną przez komisję kserokopię tego świadectwa. Niezłożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja
z podjęcia studiów na UO.

6.08 – ogłoszenie  listy przyjętych i drugiej listy rankingowej: kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia i pozostający w rezerwie. Lista będzie zawierała nazwiska tylko tych kandydatów, którzy złożyli w terminie dokumenty. Termin składania oryginałów świadectw dojrzałości przez zakwalifikowanych do przyjęcia: od 6.08. do 9.08. Jeżeli kandydat złożył oryginał świadectwa dojrzałości w pierwszym terminie kwalifikacji, powinien przekazać komisji rekrutacyjnej potwierdzenie chęci podjęcia studiów w UO. Lista dodatkowo przyjętych będzie ogłoszona 10.08.

16.09. – termin ogłoszenia trzeciej listy rankingowej i listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

od 16.09. do 19.09. –  termin złożenia oryginałów świadectw dojrzałości i deklaracji podjęcia studiów w UO przez kandydatów, którzy wcześniej złożyli oryginały świadectw.

30.09 i 7.10. – rezerwowe terminy dodatkowej rekrutacji, ogłoszonej w przypadku pojawienia się wolnych miejsc.