1. Wszyscy kandydaci ze statusem „zakwalifikowany do przyjęcia” i „pozostający
  w rezerwie”, chcący brać udział w kolejnych etapach rekrutacji, muszą złożyć w  siedzibie komisji rekrutacyjnej komplet dokumentów w terminie od 15.07. do 20.07., w godzinach
  od 9.00 do 15.00 w dni powszednie, oraz od 9.00 do 12.00 w sobotę. Dokumenty można również wysłać pocztą na adres komisji rekrutacyjnej, przy czym ostateczny termin ich wpływu do siedziby komisji to 20.07 godz. 12.00.

Adres komisji rekrutacyjne:

Uniwersytet Opolski
Instytut Medycyny
ul. Oleska 48, 45-052 Opole

(w przypadku wysyłki z dopiskiem Komisja Rekrutacyjna Kierunku Lekarskiego)

 

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
  • jedna fotografia o wymiarze 35×45 mm, oraz fotografia w wersji elektronicznej (w systemie rekrutacji IRK).
  • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia oraz zgoda
   na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK)
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (absolwenci nowej matury)
   po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu, lub potwierdzona notarialnie,
  • a) dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęciaoryginał świadectwa maturalnego (nie odpis, nie kopia poświadczona notarialnie) wraz z oryginałami aneksów – świadectwo i aneksy zostaną zwrócone kandydatom przez Dziekanat po rozpoczęciu studiów. Jeżeli kandydat chce odebrać oryginał świadectwa dojrzałości przed tym terminem, wówczas musi podpisać oświadczenie o rezygnacji ze studiów w UO
   i potwierdzić odbiór dokumentu.
  • b) dotyczy kandydatów z listy rezerwowejkserokopia świadectwa maturalnego (dojrzałości) wraz z kserokopiami aneksów maturalnych, po uwierzytelnieniu ich na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginałów dokumentów lub potwierdzone notarialnie.

(Jeżeli w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci pozostający w rezerwie zostaną zakwalifikowani do przyjęcia na studia, na miejsca uwolnione przez rezygnujących
z podjęcia studiów na UO, wówczas muszą dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego – o ile wcześniej tego nie zrobili – w terminach wskazanych w harmonogramie rekrutacji
na kierunek lekarski, po ogłoszeniu kolejnych list rankingowych.)

 1. Skierowanie lekarskie zostanie wręczone kandydatom w momencie przyjęcia na studia (jeżeli osobiście dostarczą dokumenty do siedziby komisji) lub wysłane pocztą. Wówczas student I roku kierunku lekarskiego w Uniwersytecie Opolskim ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy do dnia 30 września br. (tj. dzień adaptacyjny). W przypadku niedostarczenia zaświadczenia student nie zostanie dopuszczony do zajęć praktyczno-dydaktycznych.
 2. Jeśli kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów, może to zrobić osoba wyznaczona przez kandydata w pisemnym upoważnieniu. Dokument jest dostępny na koncie kandydata,
  w zakładce “Zgłoszenia rekrutacyjne”, w tabeli “Dokumenty i dalsze kroki”, gdzie można pobrać gotowy druk upoważnienia do złożenia dokumentów.

Dokumenty można również wysłać pocztą lub firmą kurierską.

 

W obydwu przypadkach należy pamiętać o tym, że:

 • formularz zgłoszenia (podanie) na studia oraz zgoda na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej muszą być podpisane przez kandydata,
 • od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagamy oryginału świadectwa maturalnego (nie odpisu, nie kopii poświadczonej notarialnie) wraz
  z oryginałami aneksów oraz kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej – potwierdzonej notarialnie,
 • kandydaci zakwalifikowani do rezerwy mogą dostarczyć kserokopię świadectwa maturalnego wraz z kopiami aneksów oraz kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, wszystkie dokumenty potwierdzone notarialnie.

 

Odbiór dokumentów w imieniu kandydata jest możliwy wyłącznie z upoważnieniem notarialnym.