Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
• podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia oraz zgoda na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK)
• świadectwo maturalne
a) dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia – oryginał świadectwa maturalnego (nie odpis, nie kopia poświadczona notarialnie) wraz z oryginałami aneksów – świadectwo i aneksy zostaną zwrócone kandydatom przez Dziekanat po rozpoczęciu studiów. Jeżeli kandydat chce odebrać oryginał świadectwa dojrzałości przed tym terminem, wówczas musi podpisać oświadczenie o rezygnacji ze studiów w UO
i potwierdzić odbiór dokumentu.
b) dotyczy kandydatów z listy rezerwowej – kserokopia świadectwa maturalnego (dojrzałości) wraz z kserokopiami aneksów maturalnych, po uwierzytelnieniu ich na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginałów dokumentów lub przez oświadczenie kandydata o zgodności kserokopii z oryginałem – “za zgodność z oryginałem, data i podpis kandydata”,
• jedną fotografię o wymiarze 35×45 mm oraz fotografię w wersji elektronicznej (w systemie rekrutacji IRK),
• zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Skierowanie na badanie lekarskie zostanie wręczone kandydatom w momencie przyjęcia dokumentów i podjęciu decyzji o wpisaniu na listę studentów. Wówczas kandydat ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy najpóźniej do dnia 30 września br. (tj. dzień adaptacyjny). W przypadku niedostarczenia zaświadczenia nie zostanie dopuszczony do zajęć.