Uniwersytet Opolski
Instytut Medycyny
Collegium Medicum
ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Sekretariat Instytutu
tel. +48 (77) 452 7445
e-mail: lekarski@uni.opole.pl
pok.2.1

Sekretariat Zakładu Anatomii
tel. +48 (77) 452 7554
pok.2.14
Sekretariat Zakładu Farmakologii
tel. +48 (77) 452 7554
pok.2.14
Sekretariat Zakładu Histologii
tel. +48 (77) 452 7246
pok.2.24
Sekretariat Zakładu Patologii
tel. +48 (77) 452 7246
pok.2.24
Sekretariat Zakładu Fizjologii
tel. +48 (77) 452 7392
pok.2.32
Sekretariat Zakładu Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego
tel. +48 (77) 452 7557
pok.2.11