Projekt pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - (więcej informacji)

 

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

 

  1. Celem głównym projektu pn:„ Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego”, jest podniesienie jakości kształcenia kadry medycznej Uniwersytetu Opolskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez realizację Programu Rozwojowego z utworzeniem Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego na kierunku lekarskim oraz pielęgniarstwo w okresie 02.11.2018 r. – 30.06.2023 r.
  2. Projekt bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego POWER ” Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych” poprzez realizację kompleksowo Programu Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej. Pozwoli to dostosować program nauczania do oczekiwań rynku i umożliwi wzmocnienie praktycznego przygotowania studentów. Proponowane działania pomogą wesprzeć kompetencje studentów, które w przyszłości będą stanowiły o ich konkurencyjności w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalnego wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki.
  3. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 13 809 586,04 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i cztery grosze) i obejmuje dofinansowanie, w kwocie 13 809 586,04 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i cztery grosze) z następujących źródeł:
    a) ze środków europejskich w kwocie 11 638 719,11 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych i jedenaście groszy), co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,
    b) ze środków dotacji celowej w kwocie 2 170 866,93 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze).

____________________________________

Dyrektor WCSM
dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO
e-mail: jacek.jozwiak@uni.opole.pl

_____

Zastępca Dyrektora WCSM
Kierownik projektu WCSM
mgr Agnieszka Kuras
e-mail: agnieszka.kuras@uni.opole.pl
tel. +48 (77) 452 7394
tel. +48 (77) 452 7395
pok. 2.34

_____

Samodzielni technicy symulacji medycznej
mgr inż. Martyna Cebula
mgr inż. Agnieszka Kolasa
mgr Maja Zuber
mgr Volha Nikanava
mgr Joanna Gądek
Jacek Kwaka
Piotr Wójtowicz
e-mail: wcsm@uni.opole.pl
tel. +48 (77) 452 7395
tel. +48 (77) 452 7394
pok. 2.16

_____________________________________

Symulacja medyczna stała się praktycznie standardem nauczania na uczelniach medycznych. Nauczanie metodą symulacji medycznej jest nowoczesnym procesem kształcenia wykorzystującym medyczny sprzęt edukacyjny, począwszy od prostych trenażerów służących do nauki pojedynczych podstawowych procedur medycznych, aż do zaawanasowanych fantomów i symulatorów pacjenta, wiernie odzwierciedlających człowieka i jego parametry. Taka forma nauczania bezpośrednio wpływa na poprawę jakości kształcenia na kierunkach medycznych, zaś w efekcie końcowym daje wyuczony w warunkach symulowanych docelowy profesjonalizm w zakresie opieki medycznej oferowany pacjentowi przez przyszłych lekarzy. Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Opolskim dysponuje obecnie dwiema salami niskiej wierności: Salą z zakresu ALS (Advanced Life Support) oraz BLS (Basic Life Support) oraz Pracownią Nauki Umiejętności Technicznych, Chirurgicznych i Pielęgniarskich. Realia wysokiej wierności znajdą swoje rzeczywiste odzwierciedlenie w Sali Umiejętności Klinicznych i Pielęgniarskich, Sali Intensywnej Terapii, Sali Porodowej, Bloku Operacyjnym oraz Symulatorze Karetki wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Sale symulacji wysokiej wierności wyposażone w pomieszczenia sterowni dadzą możliwość przeprowadzenia debriefingu po skończonej symulacji według zaplanowanego scenariusza oraz przeprowadzenia egzaminu OSCE. Uzupełnieniem metod kształcenia w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej będą zajęcia z udziałem pacjentów standaryzowanych, czyli naturalnych pacjentów-ochotników, odtwarzających na potrzeby zajęć określone sytuacje kliniczne.

____________________________________

Pliki do pobrania

____________________________________

Wyniki rekrutacji

____________________________________

Film – WCSM

Pierwsze zajęcia w WCSM UO

Symulator Karetki na Wydziale Lekarskim

WCSM – Poczuj się jak prawdziwy lekarz w Collegium Medicum

_____________________________________


Zdjęcie pochodzi z zasobów Ministerstwa Zdrowia

W dniu 24 kwietnia 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu nr POWR.05.03.00-00-0003/18-00 pt. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na ręce Pani Prof. dr hab. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak, Prorektora ds. Zarządzania i Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego został złożony symboliczny czek na kwotę prawie 14 mln złotych. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 02.11.2018 roku do 30.06.2023 roku. W ramach dofinansowania będą kontynuowane zakupy wyposażenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz będą realizowane pozostałe zadania projektu obejmujące m.in. szkolenia dla kadry dydaktycznej i studentów, zatrudnienie techników symulacji oraz przygotowanie scenariuszy  do zajęć symulacyjnych.

Oficjalne otwarcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej odbędzie się wkrótce.