Dokumenty może złożyć osoba wyznaczona przez kandydata w pisemnym pełnomocnictwie. Pełnomocnictwo winno zawierać dane osobowe w tym numer dokumentu tożsamości osoby składającej dokumenty w imieniu kandydata.