Dnia 24 kwietnia 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu nr POWR.05.03.00-00-0003/18-00 pt. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na ręce Pani Prof. dr hab. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak, Prorektora ds. Zarządzania i Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego został złożony symboliczny czek na kwotę prawie 14 mln złotych. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 02.11.2018 roku do 30.06.2023 roku. W ramach dofinansowania dokonywane są zakupy wyposażenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz realizowane pozostałe zadania projektu obejmujące m.in. szkolenia dla kadry dydaktycznej i studentów, zatrudnienia i przeszkolenia techników symulacji, przygotowanie scenariuszy  do zajęć symulacyjnych oraz wdrożenie Programu Pacjent Standaryzowany poprzez zatrudnienie i przeszkolenie odpowiednich kandydatów.

Celem głównym projektu pn.: „ Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego”, jest podniesienie jakości kształcenia kadry medycznej Uniwersytetu Opolskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez realizację Programu Rozwojowego z utworzeniem Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego na kierunku lekarskim oraz pielęgniarstwo w okresie 02.11.2018 r. – 30.06.2023 r.

Projekt bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia celu strategicznego POWER, tj. ”Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych” poprzez realizację kompleksowo Programu Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej. Pozwala to dostosować program nauczania do oczekiwań rynku i umożliwia wzmocnienie praktycznego przygotowania studentów. Proponowane działania pomagają wesprzeć kompetencje studentów, które w przyszłości będą stanowiły o ich konkurencyjności w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalnego wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 13 809 586,04 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i cztery grosze) i obejmuje dofinansowanie, w kwocie 13 809 586,04 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i cztery grosze) z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich w kwocie 11 638 719,11 zł(słownie: jedenaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych i jedenaście groszy), co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  • ze środków dotacji celowej w kwocie 2 170 866,93 zł(słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze).

_________________________________________

Zdjęcie pochodzi z zasobów Ministerstwa Zdrowia

_________________________________________

W dniu 24 kwietnia 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu nr POWR.05.03.00-00-0003/18-00 pt. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na ręce Pani Prof. dr hab. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak, Prorektora ds. Zarządzania i Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego został złożony symboliczny czek na kwotę prawie 14 mln złotych. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 02.11.2018 roku do 30.06.2023 roku. W ramach dofinansowania będą kontynuowane zakupy wyposażenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz będą realizowane pozostałe zadania projektu obejmujące m.in. szkolenia dla kadry dydaktycznej i studentów, zatrudnienie techników symulacji oraz przygotowanie scenariuszy do zajęć symulacyjnych.