Działając na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznającej Wydziałowi Przyrodniczo – Technicznemu Uniwersytetu Opolskiego uprawnienie do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim – Uniwersytet Opolski prowadzi kształcenie na kierunku lekarskim od roku akademickiego 2017/2018.

Studia na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego prowadzone są od roku akademickiego 2018/2019 przez Instytut Medycyny utworzony na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym. Studia prowadzone są zgodnie ze standardem kształcenia na kierunku lekarskim w 6 letnim cyklu jako jednolite studia magisterskie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kończące się uzyskaniem dyplomu lekarza medycyny.

Przyjęte przez Uniwersytet Opolski zasady rekrutacji na studia na kierunku lekarskim, honorując model wypracowany przez uniwersytety medyczne, zakładają oparcie rekrutacji o punktową listę rankingową uwzględniającą obowiązkową ocenę na świadectwie maturalnym z biologii w zakresie poszerzonym oraz do wyboru wskazaną przez kandydata ocenę z chemii lub fizyki w zakresie poszerzonym.

Oferta studiów na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego jest ofertą nowatorską i innowacyjną w zakresie:

  1. programu studiów opartego o zajęcia zgrupowane w moduły kształcenia integrujące przedmioty w ramach poszczególnych nauk (jak np. anatomia i histologia zintegrowane w moduł makro i mikrostruktura organizmu człowieka) lub też integrujące przedmioty różnych nauk, w tym szczególnie należące do nauk niezabiegowych z przedmiotami przynależnymi do nauk zabiegowych (jak np. kardiologia, kardiochirurgia, transplantologia zintegrowane w moduł choroby serca),
  2. organizacji kształcenia, w tym szczególnie poprzez formę „mistrz – uczeń” realizowaną poza harmonogramem zajęć klinicznych umożliwiającą nie tylko na szerszy dostęp do szczególnie trudnych diagnostycznie lub rzadko występujących przypadków chorobowych (z którymi nie będzie możliwości zapoznania się na zajęciach harmonogramowych), ale także nawiązywanie relacji i korzystanie ze skarbnicy wiedzy doświadczonych lekarzy praktyków,
  3. metod kształcenia ukierunkowanych na kształcenie praktyczne, w tym poprzez formę zajęć w warunkach symulowanych zajęć klinicznych w nowocześnie wyposażonym Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznych,
  4. metod weryfikacji wiedzy takich jak egzaminy ustne czy testowe poszerzonych o różnorodne niepraktykowane dotychczas w kształceniu klinicznym na kierunku lekarskim formy takie jak egzaminy w warunkach symulowanych czy też egzaminy zdalnie obserwowane przy udziale obserwatorów zewnętrznych,
  5. doboru kadry nauczycieli akademickich do poszczególnych zespołów dydaktycznych, w tym szczególnie w zakresie kształcenia z zakresu podstaw medycyny umożliwiającego maksymalne odniesienie teorii medycyny do praktyki, do których włączone zostały zarówno osoby posiadające dorobek naukowy oraz wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w kształceniu na kierunku lekarskim lub innym medycznym, jak i praktykujący lekarze legitymujący się specjalizacją lekarską powiązaną swoim zakresem z blokiem kształcenia.

Studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego mają możliwość wyboru na każdym semestrze szeregu zajęć fakultatywnych ukierunkowanych na rozwój osobowościowy, humanizujący czy też poszerzający medyczne zainteresowania własne oraz pracy w kołach naukowych przygotowujących do przyszłej pracy naukowej jako istotnego czynnika ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Uniwersytet Opolski zapewnia studentom kształcenie z zakresu tzw. teorii medycyny w nowo wybudowanym i nowocześnie wyposażonym w komplet pomocy dydaktycznych takich jak plastynaty i modele anatomiczne, preparaty histologiczne i patomorfologiczne, aparaturę pomiarową i programy informatyczne oraz środki informatyczno – audiowizualne Collegium Medicum, w którym mają lokalizację podstawowe dla kształcenia w tym zakresie zakłady dydaktyczno-naukowe takie jak: Anatomii, Histologii, Fizjologii Patomorfologii i Farmakologii oraz w doskonale wyposażonych laboratoriach Collegium Biotechnologicum, w których realizowane jest kształcenie z zakresu biochemii, diagnostyki laboratoryjnej i biologii, a w przyszłości także z zakresu mikrobiologii, biologii molekularnej i genetyki.

Na potrzeby kształcenia klinicznego i praktyk Uniwersytet Opolski pozyskał szereg specjalistycznych szpitali, placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz ośrodków opieki hospicyjnej, w tym Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu będące wiodącym ośrodkiem medycznym Opolszczyzny, które przekształcone zostało w Uniwersytecki Szpital Kliniczny Uniwersytetu Opolskiego i w którym już funkcjonują specjalistyczne kliniki takie jak: kardiologii, pediatrii, alergologii i nefrologii, a kolejne są w trakcie organizacji.

Na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego utworzone zostało nowatorsko zorganizowane na potrzeby kształcenia z zakresu anatomii, anatomii klinicznej i patomorfologii klinicznej ANATOMICUM, które pozyskuje preparaty kadawerowe na potrzeby dydaktyczno-naukowe z Programu świadomej donacji zwłok.

Szeroka sieć kształcenia klinicznego umożliwi studentom poznanie zróżnicowanego przekroju chorobowości, podejścia do standardów postępowania medycznego, a także pracy w różnych formach organizacji placówek medycznych i ich wyposażenia aparaturowego.

Uniwersytet Opolski zapewnia studentom kierunku lekarskiego wszelkie dostępne prawem formy pomocy materialnej, w tym zakwaterowanie w domu studenckim oraz dostęp do uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej i kulturalnej, a Miasto Opole do szerokiego wachlarza zabytków kultury i masowych imprez.

Absolwent kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego będzie przygotowany do pracy w systemie opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej i będzie uprawniony do kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz kształcenia specjalizacyjnego na zasadach określonych przepisami prawa.

W roku akademickim 2018/2019 na I i II roku kierunku lekarskiego studiuje obecnie blisko 200 studentów. Przy Instytucie Medycyny działa 7 Studenckich Kół Naukowych: „SKN Biochemii klinicznej”, „SKN Ginekologii i Położnictwa”, „SKN Lancet”, „SKN Onkos”, „SKN Panaceum”, „SKN Vita Parva”, „SKN Pediatrii”, w trakcie procesu rejestracyjnego jest „SKN Medycyny Ratunkowej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych”. Zadania Studenckich Kół Naukowych opierają się na rozwijaniu zainteresowań naukowych i kształtowaniu umiejętności praktycznych studentów, a także zdobywaniu wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej oraz umożliwianiu prowadzenia prac badawczych i prezentacji ich wyników.