Zakres działania Pracowni Testowych Pomiarów Dydaktycznych obejmuje całokształt działań i procedur, związanych z monitorowaniem realizacji efektów kształcenia studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego przy użyciu testów egzaminacyjnych, w tym w szczególności:

  • przygotowywanie w warunkach pełnej poufności testowych materiałów egzaminacyjnych dla kierunku lekarskiego, obejmujących losowy dobór pytań uwzględniający założenia określone sylabusem, opracowanie i wydruk materiałów testowych, przygotowanie kart odpowiedzi, wydanie materiałów testowych upoważnionym egzaminatorom; przeprowadzanie oceny egzaminów testowych;
  • przygotowywanie wyników egzaminów testowych;
  • archiwizowanie testów przeprowadzonych egzaminów i ich wyników.

_____________________________________

AKTUALNOŚCI

_______

Dane kontaktowe:

E-mail: katarzyna.pozdzik@uni.opole.pl
Numer telefonu: 77 452 72 57