.

___________________________________

Zakres działania Pracowni Testowych Pomiarów Dydaktycznych obejmuje całokształt działań i procedur, związanych z monitorowaniem realizacji efektów kształcenia studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego przy użyciu testów egzaminacyjnych, w tym w szczególności:

  • prowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich w zakresie umiejętności przygotowania, redagowania i analizowania wyników egzaminów testowych;
  • prowadzenie analizy pytań testowych przekazywanych do banku pytań pod kątem oceny ich redakcji, powiązania z efektami kształcenia przedmiotu do których są odniesione oraz stopnia trudności zrównoważenia testu;
  • prowadzenie i archiwizowanie banku pytań testowych własnych Uniwersytetu Opolskiego i udostępnianych przez Komisję Lekarskiego Egzaminu Końcowego;
  • przygotowywanie w warunkach pełnej poufności testowych materiałów egzaminacyjnych dla kierunku lekarskiego, obejmujących losowy dobór pytań uwzględniający założenia określone sylabusem, opracowanie i wydruk materiałów testowych, przygotowanie kart odpowiedzi, wydanie materiałów testowych upoważnionym egzaminatorom; przeprowadzanie oceny egzaminów testowych;
  • przygotowywanie wyników egzaminów testowych;
  • archiwizowanie testów przeprowadzonych egzaminów i ich wyników;
  • prowadzenie „warsztatów testowych” dla studentów kierunku lekarskiego.

_____________________________________

ZADANIA TESTOWE

AKTUALNOŚCI

_______