TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI BIOETYCZNEJ W 2024 ROKU

Składanie wniosków
Wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu drogą pocztową(na adres: Uniwersytet Opolski, Dziekanat Wydziału Lekarskiego dopiskiem Komisja Bioetyczna UO, ul. Oleska 48, 45-052 Opole) lub osobiście w budynku Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum, w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego bądź Sekretariacie Zakładu Anatomii i Farmakologii ul. Oleska 48, 45-052 Opole od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Komisja Bioetyczna informuje, iż w przypadku badań ankietowych anonimowych nie ma potrzeby składania wniosku do Komisji Bioetycznej. Badania takie nie spełniają kryteriów eksperymentu medycznego w rozumieniu art. 21 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2019.537), i nie wymagają  uzyskania opinii Komisji Bioetycznej.

Skład Komisji Bioetycznej powołanej  Zarządzeniem nr ZR – 36/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. 

1) mgr Katarzyna BISOWSKA (prawnik);
2) dr hab. n. med. Zenon BRZOZA, prof. UO (internista);
3) dr hab. n. med. Agata CHOBOT, prof. UO (pediatra);
4) dr n. med. Marek CHOWANIEC (ginekolog);
5) dr hab. n. med. Tomasz CZARNIK, prof. UO (anestezjolog) – Okręgowa Rada
Lekarska w Opolu;
6) prof. dr hab. Tadeusz DOLA (ksiądz);
7) prof. dr hab. n. med. Marek GIERLOTKA (kardiolog);
8) dr hab. n. med. Jacek JÓŹWIAK, prof. UO (medycyna rodzinna);
9) dr hab. n. med. Beata ŁABUZ-ROSZAK (neurolog);
10)  prof. dr hab. n. med. Przemysław NOWAK (farmakolog);
11) dr hab. n. med. Marian SIMKA, prof. UO (chirurg);
12) dr hab. n. med. Katarzyna STĘPLEWSKA, prof. UO (patomorfolog)

Formularze
Druki obowiązujące dla wniosków składanych do Komisji Bioetycznej UO
1. Wniosek o wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego
2. Formularz zgody badanego na udział w eksperymencie medycznym
3. Formularz zgody opiekuna prawnego rodzica badanego na udział w eksperymencie medycznym
4. Formularz poświadczenia wyrażenia przez badanego zgody na udział w eksperymencie medycznym
5. Druk informacji dla uczestnika eksperymentu medycznego
6.Druk informacji dla opiekuna prawnego rodzica uczestnika eksperymentu medycznego
7. UO Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Informacja uczestnika badania IOD
8. UO Zgoda na przetwarzanie i Informacja dla opiekuna prawnego rodzica IOD
9. UO informacja dla kierownika zespołu realizującego eksperyment IOD
10. UO informacja dla członka zespołu realizującego eksperyment IOD

11. Oświadczenie o przyjęciu warunków odpowiedzialności cywilnej

Osoby składające wniosek proszone są o zapoznanie się z dokumentem – Uwagi do wniosku

Kontakt

Wydział Lekarski
Instytut Nauk Medycznych Collegium Medicum
ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Brożonowicz
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
tel. 77 452 74 16, e-mail: abroz@uni.opole.pl
w razie nieobecności osoba do kontaktu:mgr Agata Marczak
Zakład Anatomii i Farmakologii p.2.14
tel. (77) 452 7554, e-mail: amarczak@uni.opole.pl