Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka
e-mail: marek.gierlotka@uni.opole.pl

_____________________________________________________

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych
dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, prof. UO
e-mail: tomasz.czarnik@uni.opole.pl