Szanowni Państwo

Biuro Nauki i Obsługi Projektów/Zespół ds. mobilności międzynarodowej zaprasza Państwa do przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji pracowników na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych połączony ze szkoleniem (STA+STT) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

Rekrutacja pracowników potrwa do 03.07.2022 r.

Pracownicy akademiccy mogą aplikować w następujących kategoriach:

  1. Wyjazd pracownika akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA).Podstawą wyjazdów pracowników akademickich do krajów programu są aktualnie obowiązujące umowy międzyinstytucjonalne (wykaz pod adresem: http://hello.uni.opole.pl/uczelnie-partnerskie/) zawiązane na daną dziedzinę kształcenia w Jednostce UO oraz zrealizowanie w instytucji przyjmującej co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych w trakcie trwania pobytu. Stypendium jest przyznawane na czas trwania mobilności od min. 2 dni roboczych do około tygodnia.
  2. Wyjazd pracownika akademickiego w celu prowadzenia zajęć połączony ze szkoleniem (STA+STT).Może być to np. specjalistyczne szkolenie mające na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych lub umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania. W przypadku wyjazdu dydaktycznego połączonego ze szkoleniem wymagana minimalna liczba godzin dydaktycznych do przeprowadzenia zostaje zmniejszona z 8 do 4 godzin w trakcie trwania pobytu.

Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne oraz wykaz krajów dostępne są pod adresem: https://hello.uni.opole.pl/stawki-stypendiow-mobilnosc-pracownikow/

Informacje dotyczące realizacji wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych znajdują się na stronie: https://hello.uni.opole.pl/mobilnosc-pracownikow-w-celach-dydaktycznych/?preview=true

AKTUALNE FORMULARZE WNIOSKU WYJAZDOWEGO ORAZ PROGRAMU NAUCZANIA (TEACHING MOBILITY AGREEMENT) są dostępne na stronie: https://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-nauczycieli-akademickich-2/?et_fb=1  

Uprzejmie przypominamy, że celem wyjazdu dydaktycznego w ramach Programu Erasmus+ nie może być udział w konferencji, kongresie, sympozjum itp.

Pracownicy nieakademiccy (w tym administracyjni, techniczni itp.) mogą aplikować w kategorii:

  1. Wyjazd pracownika nieakademickiego w celu udziału w szkoleniu (STT).Wyjazd trwający około tygodnia (minimum 2 dni robocze). Celem mobilności w celu udziału w szkoleniu jest podniesienie kwalifikacji pracownika (w zakresie dziedziny wynikającej z zakresu obowiązków), jak i rozwój internacjonalizacji Uniwersytetu Opolskiego. Wyjazd może być realizowany zarówno do uczelni partnerskich UO jak i do innych instytucji (nie ma wymogu posiadania zawiązanej umowy międzyuczelnianej) pod warunkiem, iż wyjazd wpisuje się w cele określone powyżej.

AKTUALNE FORMULARZE WNIOSKU WYJAZDOWEGO ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA (TRAINING MOBILITY AGREEMENT) są dostępne na stronie:

https://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-pracownikow-w-celu-udzialu-w-szkoleniu/?et_fb=1

Uprzejmie przypominamy, że kategoria wyjazdu w celu udziału w szkoleniu jest skierowana głównie do pracowników nieakademickich.

W przypadku chęci aplikowania na wyjazd w celu udziału w szkoleniu pracownika akademickiego, cel takiego szkolenia musi zostać silnie umotywowany.

Dokumenty proszę przesyłać na adres mailowy Koordynatora Wydziałowego: heyna@uni.opole.pl

Dokumenty przekazane po upływie wyznaczonego terminu oraz dokumenty nie spełniające kryteriów nie będą rozpatrywane.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (Koordynator Wydziałowy: Joanna Czaja tel. 693567723 bądź mailowyheyna@uni.opole.pl).

 

Z poważaniem,

Joanna Czaja

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus +

oraz

Magdalena Rudy
______________________________________
University of Opole
Erasmus+ Programme
Office for Research and Project Management
KMICIC Hall
31 Grunwaldzka Street,
45-054 Opole, POLAND
tel. +(48) 77 452 73 52
www.erasmusplus.uni.opole.pl
www.hello.uni.opole.pl
______________________________________
Uniwersytet Opolski
Program Erasmus+
Biuro Nauki i Obsługi Projektów
D.S. Kmicic
ul. Grunwaldzka 31
45-054 Opole
tel. +(48) 77 452 73 52
www.erasmusplus.uni.opole.pl
www.hello.uni.opole.pl